PITAJ AGRONOMA (0) (0)    

062 205 366

Plavo ulje 200 ml

NAZAD

Kategorija: fungicidi


plavo-ulje-200-ml

CENA: 380 din.

Cena sa popustom: 368.60 din.

Popust je samo za registrovane korisnike.
Za registraciju, kliknite OVDE

Odaberi količinu

Ocena:

4.5

Ocenu mogu da daju samo registrovani korisnici. Za registraciju, kliknite OVDE
Za ocenu artikla kliknite OVDE

PLAVO ULJE upravo predstavlja kombinaciju bakarnog oksihlorida i mineralnog ulja. Na ovaj na?in sa jednim preparatom suzbijamo najzna?ajnije prouzrokova?e bolesti i šteto?ine u vo?njaku u istom tretmanu.

Upotreba fungicida na bazi bakra u poljoprivredi otpo?ela je još u 19. veku i još uvek se koriste sa nesmanjenom efikasnoš?u. Posebno dobre fungicidne i baktericidne efekte daju tretiranja košti?avih, ali i drugih vo?nih vrsta u fenofazama mirovanja vegetacije i neposredno pred kretanje vegetacije.

Rane nastale rezidbom predstavljaju ulazna mesta za infekcije patogenima Stigmina carpophilla – prouzrokova?a šupljikavosti lista i Cytospora cincta – prouzrokova?a rak rana i sušenja vo?aka, pa je neophodno izvršiti njihovo prekrivanje depozitom bakarnih fungicida radi spre?avanja nastanka zaraze.

Tako?e, ovi tretmani uti?u i na smanjivanje infektivnog potencijala ekonomski najvažnijih patogena košti?avih vo?nih vrsta koji prezimljavaju na granama i gran?icama kao što su – Taphrina deformans koja je prouzrokova? kovrdžavosti lista breskve, gljiva iz roda Monilinia spp. – prouzrokova?a sušenja cvetova grana i gran?ica košti?avog vo?a, kao i mrke truleži plodova, kao i roga?a šljive – Taphrina pruni.

Ovim tretmanima uspešno se suzbija i fitopatogena bakterija Pseudomonas syringe pv.komplex, prouzrokova?a rak rana i izumiranja grana košti?avog vo?a.

PLAVO ULJE upravo predstavlja kombinaciju bakarnog oksihlorida i mineralnog ulja. Na ovaj na?in sa jednim preparatom suzbijamo najzna?ajnije prouzrokova?e bolesti i šteto?ine u vo?njaku u istom tretmanu.

Pored navedenih prouzrokova?a bolesti, u vo?njacima prezimljuju i mnoge šteto?ine. Tokom sezone, suzbijanje šteto?ina poput crvene vo?ne grinje, biljnih vašiju, štitastih vašiju i sli?no, može biti otežano ukoliko do?e do njihovog prenamnoženja.

Upravo je ovaj period vrlo povoljan da se izvrši suzbijanje ovih šteto?ina i da se u vegetaciju u?e sa zna?ajno manjom brojnoš?u populacije štetnih organizama. Za ovu namenu koristi se mineralno ulje.

Za ovaj tretman tokom mirovanja vegetacije preporu?ujemo PLAVO ULJE.

PLAVO ULJE upravo predstavlja kombinaciju bakarnog oksihlorida i mineralnog ulja. Na ovaj na?in sa jednim preparatom suzbijamo najzna?ajnije prouzrokova?e bolesti i šteto?ine u vo?njaku u istom tretmanu.

Tretmane treba izvoditi po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 8 °C.

Posebnu pažnju obratiti na kvalitet tretiranja, jer je neophodno da depozit bakra dospe do svih mesta prezimljavanja patogena, pa shodno tome i koli?ina upotrebljenog rastvora treba da se kre?e od 800 do 1.200 l/ha u zavisnosti od starosti i uzgojnog oblika zasada. Ukoliko nakon tretiranja, u periodu od 7 do 10 dana, nastupe duži kišoviti periodi sa obilnim padavinama, preporu?uje se ponavljanje ovog tretmana.

Za bakar oksihlorid u preparatu PLAVO ULJE se može re?i da je najpostojaniji izvor bakra sa izvanrednom efikasnoš?u u suzbijanju pomenutih patogena. Mehanizam delovanja bakarnih preparata se zasniva na usvajanju Cu++ jona kroz membranu gljiva ili bakterija koji se osloba?aju disocijacijom iz preparata. Nakupljanjem Cu++ jona u ?eliji patogena njihova koncentracija u odre?enom trenutku postaje toksi?na izazivaju?i uginu?e samog patogena. Bakar oksihlorid poseduje izvanredno svojstvo redistribucije što zna?i da sa svakim novim kvašenjem depozita na biljnom tkivu dolazi do ponovnog otpu&sc

Slični proizvodiOlimp 05 l

2190 DIN.

Sa popustom:
2124.30 din.

Vidi

Imperium 300 ml

1190 DIN.

Sa popustom:
1154.30 din.

Vidi

Defender 1 l

1554 DIN.

Sa popustom:
1507.38 din.

Vidi

Ceres 1 l

4900 DIN.

Sa popustom:
4753.00 din.

Vidi

Wetsul 1 kg

460 DIN.

Sa popustom:
446.20 din.

Vidi

Mankosav 80 wg 250 g

330 DIN.

Sa popustom:
320.10 din.

Vidi

Unesite komentar


Kopirajte verifikacioni kod:
HG0eEIKolF

Komentari korisnika


Brendovi

 

 

RS AGRAR GROUP 2013

Bulevar Mihaila Pupina 10 i

11070 Novi Beograd

PIB: 107879400

MB: 20889080

 

 

 

Novosti

Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

NOVI SAD
PANČEVO
PETROVARADIN
BEOGRADSKE PIJACE
SREMSKI KARLOVCI
BARAJEVO
SREMSKA KAMENICA

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412;

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS